En az bir harf yazın
Kategoriler
Filtrele

K.V.K ve Aydınlatma Metni

K.V.K. ve Aydınlatma Metni
Hakkımızda
Gizlilik
Üyelik Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Teslimat Koşulları
Çerez Politikası
Garanti ve İade Koşulları
Yıkama Sembolleri
İletişim

GENEL BİLGİLENDİRME

MatikAbiyem.com adresi üzerinden vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren bütün kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak sizleri aydınlatmak üzere işbu metin hazırlanmıştır. 24313010150 vergi numaralı şirket (buradan sonra "MatikAbiyem" olarak anılacaktır) sizlere vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK") uygun olmak üzere toplanılan, kaydedilen, saklanan, işlenen ve aktarılması mümkün olan verilerinizle ilgili aşağıda detay bilgileri paylaşıyoruz.

Bilindiği üzere KVKK’nın 10. maddesi kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusunun;

a)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d)11 inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlülüğü ve zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve veri sorumlusu niteliğiyle; tarafımıza iletmiş olduğunuz bütün genel, özel nitelikteki kişisel verilerinizi kanuni sebepler kapsamında ve açık rızanın gerektiği halde açık rızanın verilmesi halinde "kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup", anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "veri sorumlusu"; MatikAbiyem’dir. Bu kapsamda işbu aydınlatma metninin son kısmında ilgili kişilerin haklarına dair KVKK’nın 11. maddesine yer verilmiştir. Verilerinizle ilgili aşağıda da açıklanacak olan taleplerinizi; Mehmet Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. No:5/M Merter / İSTANBUL adresine yapacağınız yazılı bir bildirimle iletebileceğiniz gibi, info@matikabiyem.com adresli e-mail adresine de bildirim yapmanız mümkündür.

İŞLENİLECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Hakkımızda kısmında yer aldığı üzere; sizleri MatikAbiyem.com ailesinin bir parçası olarak görmekteyiz. Bu kapsamda sizlere verilmiş olan değerin bir diğer yansıma biçimi de, sizlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize yaklaşım biçimimizdir. Tarafımız sizlere en uygun ve en avantajlı bir şekilde, kaliteyi öne çıkaran bir formla hizmet sunmak için çabalamakta, bu kapsamda da aşağıda yer aldığı üzere sizlerin kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Öncelikle;

Sizlere ait telefon numarası, kimlik bilgileri, isim ve soyisimleri, T.C. Kimlik numaraları, adres, e-mail adresi gibi iletişim araçları; sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, sizlere en iyi hizmetlerin yakinen verilebilmesi için, müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için sonrasında sizlerle iletişime geçilmesi için,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, uyuşmazlıklar halinde kullanılması, müşteri memnuniyetlerinin arttırılması, mevzuata uygun işlem yapılması, talep ve şikayetler nedeniyle iletişime geçilebilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve idari, adli makamlarla paylaşılabilmesi için;

Ziyaretçi kayıtlarının tutulması, ortam güvenliğinin sağlanması, ürün alışverişinde yapılan ödeme miktarı, güvenlik önlemlerinin alınması ile uyuşmazlık halinde delil olarak sunulabilmesi için; Çerezler ve IP bilgileri; sitemizi ziyaretiniz halinde site iyileştirmelerinin yapılabilmesi ile müşteri memnuniyetinin arttırılması ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için; saklanmakta, işlenmekte ve kaydedilmektedir.

VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK’nın 5. maddesi kapsamında kişisel verilerin işlenme şartları ifade edilmiş olup; KVKK’nın 5. ve 6. maddesi kapsamında kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi açık rızaya bağlı tutulmuştur. Lakin, KVKK’nın aşağıda açıklanan 5/2. ve 6/3. maddeleri istisna olarak ifade edilmiş, bu hallerde açık rıza olmadan da veri işlemenin mümkün olduğu belirtilmiştir.

KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerinde düzenlenen istisnalar doğrultusunda;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla, sizlere ait kişisel veriler açık rıza talep edilmeksizin işlenebilecektir. İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hali kanunlarda açıkça öngörülme haline dahildir. Nitekim kişisel verilerin aktarılması ile yurt dışına aktarılması konusunda da KVKK uyarınca benzer bir düzenlemeye gidilerek istisnalar KVKK’nın 8. ve 9. maddesi kapsamında belirtilmiştir. Bu hallerde de açık rızanız alınmadan kişisel verileriniz aktarılabilecektir. İşlenilecek kişisel veri özelinde, şirketimizce değerlendirme yapılmakta ve yukarıda belirtilen istisnaların varlığı halinde açık rızanı talep edilmeden kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Açık rıza gereken hallerde ise tarafınıza açık rıza formları sunularak açık rıza talebinde bulunulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ USULU

Kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı yahut elektronik ortam aracılığıyla, ses kayıt ortamında yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda tarafımızca sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ile yukarıda somutlaştırılan amaçlar, şartlar ile hukuki sebepler doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metni kapsamında öngörülen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır. Sürelerin sona ermesi ile birlikte, herhangi bir süreç kapsamında kişisel verilerin işleme amacı ortadan kalkıyor ise; kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak anonimleştirilmekte, silinmekte ve/veya yok edilmektedir.

VERİLERİN MUHAFAZASI

Sizlerin tarafımıza teslim etmiş olduğunuz kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesi kapsamında işbu metinde de açıklanan amaçlarla; uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Sizlerin kişisel verilerinin yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, sizlere en uygun ve en avantajlı kampanyaların sunulabilmesi, kanunen zorunlu olan haller, sözleşmelerin ifası kapsamında ve bütünlüğünde gerekli olması, kampanya stratejilerinin belirlenmesi genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Bu kapsamda, genel ilkelere uygun olarak saklama sürelerini tespiti için her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak mer’i mevzuat hükümleri kapsamında sürecin amacı ile birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla, asgari yasal yükümlülük süreleri ile zamanaşımı sürelerinin dolmasına kadar kişisel veriler saklanmaktadır. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Tarafımızca kaydedilen, saklanan, toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerle alakalı olarak bütün taleplerinizi yukarıda da yer aldığı üzere info@matikabiyem.com e-mail adresine yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, "yazılı" olarak şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak, Şahsen başvuru ile, Noter vasıtasıyla, Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine info@matikabiyem.com gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda talepleriniz, KVKK uyarınca ve talebin niteliği de göz önünde tutularak en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri); Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme,Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

1
X

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sistem içerisinde çerezler (cookies) kullanmaktayız. "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik" sayfasından daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Anladım, sorun değil, benim için daha iyisini yapmaya devam edebilirsiniz.

Sipariş Vermek İstiyorum
Bilgi Almak İstiyorum